Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 5 w Nysie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji http://sp5nysa.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 1.09.2000r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Krzyż, adres e-mail: sp5nysa@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 4333926. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

* Budynek przy ul. Gierczak 8 – wejścia od ul. E. Gierczak i ul. Bielawskiej,

Na parterze znajduje się portiernia gdzie zgłaszamy cel wizyty.

Sekretariaty szkoły i uczniowski znajdują się na 1-piętrzez.

* Budynek przy ul. Chodowieckiego 7 – 2 wejścia na teren szkoły od ul. Chodowieckiego i 3 wejścia do budynku. Na parterze znajduje się portiernia gdzie zgłaszamy cel wizyty.

Sekretariaty szkoły i uczniowski znajdują się na parterze.

  1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

* W budynku przy ul. Gierczak 8 jest 1-dna klatka schodowa połączona z korytarzami na każdym z 3 pięter.

* W budynku przy ul. Chodowieckiego 7 są 2-wie klatki schodowe połączone z korytarzami na każdym z pięter.

  1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

* Budynek przy ul. E. Gierczak nie posiada windy ani podjazdów. Na teren szkoły mogą wjeżdżać  pojazdy obsługi.

* Budynek przy ul. E. Chodowieckiego posiada windę oraz podjazdy. Na teren szkoły mogą wjeżdżać  pojazdy pracowników szkoły. Osoby chcące skorzystać z windy zgłaszają ten fakt na portierni.

  1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Dotyczy lokalizacji przy ul. Gierczak 8 i Chodowieckiego 7

- Na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Nysie obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. Zakaz nie dotyczy psów asystujących Policji Państwowej oraz osób niepełnosprawnych.  

- Na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Nysie obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych (samochody, traktory, motocykle, motorowery, rowery). Zakaz nie dotyczy służb oraz obsługi szkoły. Dodatkowo na teren szkolny przy ul. Chodowieckiego dopuszcza się możliwość parkowania pojazdów wszystkich pracowników szkoły w wyznaczonych miejscach parkingowych.

  1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

- Na terenie szkoły brak takiej możliwości.

Data dodania: 2020-03-31 10:37:16
Ilość wyświetleń: 2870
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej