Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rekrutacja do klas pierwszych i przedszkola 2023/2024 druga tura

W tej zakładce będą umieszczane informacje dotyczące naboru do klas pierwszych i przedszkola na rok szkoplny 2023/2024 

(informacje nowe na początku - proszę o zapoznanie się z informacjami od nr 1)

W tym roku rekrutacja do przedszkoli zaczyna się 27.02.2023r.

W tym roku:

rekrutacja do do klas pierwszych zaczyna się 03.04.2023r.

2 tura  rekrutacji do klas pierwszych zaczyna się 29.05.2023r.

 

info. 5, 25.05.2023 

Rekrutacja do klasy 1 na rok szolny 2023/2024 - dodatkowa tura naboru.

Ze względu na duże zainteresowanie naborem do klasy pierwszej w roku szkolnym 2023/2024

od 29.05.2023r. rozpoczynamy dodatkową turę rekrutacji.

Mamy tylko 20 wolnych miejsc.

 

Zasady rekrutacji do klasy 1 rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja krok po kroku

 

Info. 4 31-III-2023  Reakruracja do klasy 1 rok szolny 2023/2024

Zasady rekrutacji do klasy 1 rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja krok po kroku

 

inf. 3 6.03.2023r.

Zarządzenie Burmistrza Nysy 1779/2023

 

inf. 2 15.02.2023r.

Zarządzenie Burmistrza Nysy 1780/2023

Załącznik do zarządzenia 1780/2023

_______________

inf. 1 15.02.2023r.

 Rekrutacja do przedszkoli krok po kroku

 1. Przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego warto zapoznać się z następującymi dokumentami dostępnymi na stronie naboru:
  1. Zasady rekrutacji;
  2. Kryteria tzw. „ustawowe”, tj. kryteria przyjęć do przedszkoli na pierwszym etapie rekrutacji wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) wraz z listą dokumentów je potwierdzających;
  3. Uchwała Nr XLVII/700/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa;
  4. Kryteria gminne wraz z listą dokumentów je potwierdzających;
  5. Harmonogram naboru.
 2. Rodzic loguje się - zgłasza kandydaturę na stronie nysa.przedszkola.vnabor.pl
  W kolejnych krokach formularza rodzic wypełnia elektroniczny wniosek rekrutacyjny podając niezbędne dane dziecka i rodziców oraz wskazując kryteria przyjęć, z których korzysta przy rekrutacji. Należy to wykonać w terminie: 27.02.2023 r. – 17 marca
  2023 r. W ostatnim kroku należy odczytać i zapisać login do systemu oraz ustalić hasło dostępowe wybierając opcję podając login (ustaloną przez siebie nazwę) oraz hasło (ciąg 8 znaków). Login i hasło będzie służyć w całym procesie rekrutacji – należy je zapamiętać!
 3. Wypełniony wniosek rodzic drukuje z systemu, podpisuje własnoręcznie (wymagane podpisy obojga rodziców) i zanosi do przedszkola, które wskazał jako pierwsze („pierwszego wyboru”) wraz z dokumentami potwierdzającymi kryteria przyjęć. Wniosek wraz kompletem dokumentów należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru do dnia 17 marca 2023 r. do godz. 15.00. Jeżeli wniosek nie zostanie złożony w przedszkolu, dziecko (kandydat) nie bierze udziału w rekrutacji!
 4. Jeżeli rodzic wypełnił wniosek elektroniczny, ale nie ma możliwości jego wydrukowania, zgłasza się do przedszkola pierwszego wyboru z kompletem dokumentów potwierdzających kryteria przyjęć. Wniosek zostanie wydrukowany przez pracowników przedszkola i po podpisaniu przez rodziców przyjęty.
 5. W szczególnych przypadkach, jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania
  z komputera z dostępem do internetu, zgłasza się do przedszkola pierwszego wyboru
  z kompletem dokumentów potwierdzających kryteria przyjęć. Przedszkole umożliwi wypełnienie elektronicznego wniosku i wydrukowanie go. Wydrukowany wniosek musi być przed złożeniem podpisany przez rodziców.
 6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 7. Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku
  z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły.
 8. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji 30 marca 2023 r. zostaną podane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 9. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu / oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane w terminie od 30 marca 2023 r. do 7 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00. Brak pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia w wyznaczonym terminie oznacza, że dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola/oddziału przedszkolnego.
 10. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje w dniu
  12 kwietnia 2023 r. do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych do przedszkola. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
  1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  2. wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 11. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 12. W przypadku postępowania uzupełniającego na miejsca wolne po przeprowadzeniu rekrutacji, kroki podane w punktach 1 – 11 stosuje się odpowiednio. Terminy
  w postępowaniu uzupełniającym podane są w harmonogramie rekrutacji.

_____

 

 

Data dodania: 2023-05-25 11:45:52
Data edycji: 2023-05-25 12:58:46
Ilość wyświetleń: 6986
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej