Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Wystawa i konkurs plastyczny.

Regulamin konkursu plastycznego

 

MÓJ PRZYJACIEL Z DALEKIEGO ŚWIATA

 

Pod honorowym patronatem:

Pana Kordiana Kolbiarza, Burmistrza Nysy

i Pani Joanny Raźniewskiej, Opolskiego Kuratora Oświaty

towarzyszący wielkoformatowej, plenerowej i edukacyjnej wystawie fotografii:

 

"Dzieci Świata" Elżbiety Dzikowskiej

 

Ogólnopolski organizator, kurator wystawy i konkursu: Joanna Szefer, historyk sztuki

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu w Nysie jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Nysie (zwana dalej Organizatorem), przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25 kwietnia 2024 i trwa do dnia 24 maja 2024 roku.

3. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród laureatom nastąpi nie później niż 1 czerwca 2024r w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie.

4. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym

Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

II. Idea Konkursu

Główną ideą Konkursu jest rozwijanie wyobraźni i wrażliwości twórczej, intelektualnej i estetycznej dzieci, jak również ich uwrażliwieniena na sprawy różnorodności kulturowej, przyjaźni, tolerancji i pokoju. Ponadto, Konkurs promuje czynny udział w wystawach fotograficznych, plastycznych i czytelnictwie wśród dzieci, przekładający się na rozwój zainteresowań plastycznych dzieci z popularyzacją i pogłębianiem różnych technik rysunkowych, malarskich i graficznych.

III. Zasady konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może zostać każde dziecko zamieszkałe na terytorium Gminy Nysa i Powiatu Nyskiego (zwane dalej Uczestnikiem).

2. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace. Nagrodzona może zostać najwyżej jedna praca danego Uczestnika.

3. Każda praca może mieć tylko jednego autora; w konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe.

4. Prace wykonane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi i oryginalnymi. Nie mogą też być pracami prezentowanymi na innych konkursach plastycznych.

5. Każdy uczestnik powinien mieć swojego opiekuna (zgoda – załącznik nr 2 Regulaminu).

6. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza nieodpłatne przekazanie na rzecz organizatorów Konkursu majątkowych praw autorskich do nich, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.). W szczególności, organizatorzy konkursu mają prawo do utrwalania i zwielokrotniania prac konkursowych poprzez wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzania prac do obrotu i rozpowszechniania ich przez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak

również publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Powyższe odnosi się za równo do całości jak i do części danej pracy konkursowej.

7. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie, pod adresem https://migbp.nysa.pl, jak również Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie: https://sp5nysa.pl

IV Charakterystyka prac

1. Zadaniem Uczestnika konkursu jest namalowanie / narysowanie historii obrazującej poznanie swojego przyjaciela z wybranego kraju lub interesującego momentu zawartej przyjaźni czy też wspólnej przygody. Z możliwością uruchomienia wodzy wyobraźni, zwłaszcza, w przypadku gdy dziecko nie ma jeszcze przyjaciela w dalekim świecie a chciałoby go mieć.

2. Prace można wykonać w dowolnej technice malarskiej (akwarela, farba plakatowa, tempera, akryl),

rysunkowej (pastel, kredka, sepia, tusz), lub mieszanej (łączenie wyżej wymienionych technik,

kolaż), w formacie nie większym niż A3 (297 x 420 mm) i nie mniejszym niż A4.

3. Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie według poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko autora, Tytuł pracy, wiek uczestnika.

3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

- 6-12 lat,

- 13-16 lat.

5. Jury będzie oceniać nadesłane ilustracje, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a) jasność przekazu wizualnego,

b) pomysłowość, oryginalność i kreatywność,

c) estetykę wykonania.

V Jury

1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora.

2. W skład Jury wejdą:

•Elżbieta Dzikowska – podróżniczka, autorka książek i programów telewizyjnych, audycji radiowych, artykułów publicystycznych oraz wystaw sztuki współczesnej

•Marek Rymarz – wiceburmistrz Nysy, Urząd Miejski w Nysie

•Anita Klakla – dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie

•Eulalia Woźniak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie

•Katarzyna Kłakowicz – inspektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Nysie

3. Jury zakłada sobie prawo do dyskwalifikacji prac nie spełniających zasad Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace zdradzające wady formalne.

4. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

VI Nagrody

1. Organizator, wśród prac nadesłanych do 24 maja 2024, uhonoruje 10 laureatów konkursu, nagrodami książkowymi autorstwa Elżbiety Dzikowskiej i Wiesławy Wierzchowskiej "Bajki nie bajki. Opowieści z całego świata »", wyd. Pascal. Nagrodzeni otrzymają również pamiątkowe dyplomy.

2. Prace nadesłane na Konkurs zostaną zaprezentowane na wystawie w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie (w dniach 01.06.2024- 30.06.2024 r.).

3. Uczestnicy, niemogący przybyć na uroczystość wręczenia nagród, są proszeni o bezpośredni kontakt z Organizatorem: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Nysie ul. Sukiennicza 2, 48-300 Nysa, e-mail: sekretariat@migbp.nysa.pl tel. 77 4332756

4. Informacje o terminach wydarzeń zostaną opublikowane na stronach internetowych, pod adresem Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie, pod adresem https://migbp.nysa..pl, jak również Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie: https:// sp5nysa.pl.

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mailową.

VII. Termin i miejsce nadsyłania prac

1. Prace można dostarczyć osobiście do Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie, w godzinach pracy Biblioteki.

2. Prace można też przesłać na adres: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Nysie, ul. Sukiennicza 2, 48-300 Nysa, Z dopiskiem: konkurs „Mój przyjaciel z dalekiego świata”

3. Prace należy przesyłać do dnia 24 maja 2024 (decyduje data stempla pocztowego).

4. Do prac należy dołączyć kopertę z załącznikami (nr 1 i nr 2):

1) karta zgłoszeniowa z danymi osobowymi uczestnika, zawierająca pisemną zgodę rodziców lub opiekunów dziecka na udział w konkursie oraz ich zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz organizatorów praw autorskich do pracy dziecka (załącznik nr 1 do Regulaminu),

2) pisemna zgoda rodziców lub opiekunów dziecka na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych zwykłych autorów prac w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.U.E.L.2016.119.1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

5. Prace dostarczone po terminie i bez ważnych – podpisanych załączników nie będą oceniane, w przypadku prac przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

6. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie prac podczas przesyłki.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach spornych lub wątpliwych ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora.

IX. Ochrona Danych Osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestnika i jego rodziców / opiekunów prawnych oraz o przysługujących uczestnikom i rodzicom / opiekunom prawnym prawach z tym związanych:

Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu, a w przypadku jego niepełnoletniości,

jego rodziców / opiekunów prawnych jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im.

Władysława Broniewskiego w Nysie, ul. Sukiennicza 2, 48-300 Nysa.

Inspektorem Ochrony Danych jest p. Angelika Pietrzak nr tel.: 661 128 612, iod@migbp.nysa.pl

Dane osobowe uczestników oraz w przypadku niepełnoletniości uczestników, jego rodziców/

opiekunów prawnych przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, f

Rozporządzenia.

Odbiorcami danych osobowych uczestnika oraz w przypadku niepełnoletniości uczestnika, jego

rodziców / opiekunów prawnych mogą być tylko podmioty uprawnione

w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Dane pozyskiwane są od uczestnika oraz w przypadku niepełnoletniości uczestnika

od jego rodzica / opiekuna prawnego.

Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym

przepisami prawa.

czestnik lub rodzic / opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika ma prawo żądania

od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika,

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych,

uczestnik lub rodzic / opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika ma prawo wniesienia z tego

tytułu skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez uczestnika lub rodzica / opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika danych

osobowych w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania

wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości udziału w konkursie

organizowanym przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną im. Władysława Broniewskiego

w Nysie.

Dane osobowe uczestnika, a w przypadku niepełnoletniości uczestnika, jego rodziców / opiekunów

prawnych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Konkurs plastyczny MÓJ PRZYJACIEL Z DALEKIEGO ŚWIATA

 

Załącznik nr 1 -  do wydrukowania z galerii

 

Załącznik nr 2 -  do wydrukowania z galerii

 

 

Data dodania: 2024-04-26 12:44:10
Data edycji: 2024-04-26 13:01:53
Ilość wyświetleń: 169
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej